Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Πράσινος Τουρισμός


Η δράση Πράσινος Τουρισμός αποσκοπεί στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων, στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων, καθώς και στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.
Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ και αφορά στο σύνολο των γεωγραφικών περιοχών της χώρας.
Δικαιούχοι είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Κοινωνίες Αστικού Δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα. Ειδικότερα, οι επιλεξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ως τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια ) ανεξαρτήτως κατηγορίας:
  • Ξενοδοχεία κλασικού τύπου
  • Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων
  • Ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων)
  • Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια
  • Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων
  • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
  • Τουριστικές επαύλεις
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ)
Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να κατατάσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)  55.1 - Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, 55.2 - Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής (εξαιρουμένης της 55.20.19) και 55.30.11 - Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ).

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, να είναι υφιστάμενες με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1/1/2009, να μην έχουν λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ, να μην είναι προβληματικές και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης.
Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν δαπάνες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατοςδιαχείριση απορριμμάτων, ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων, καθώς και ενημέρωση καιπροβολή σχετικά πάντα με την πράσινη αναβάθμιση της μονάδας.
Το ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται σε 40% για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ για τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων σε 45%. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 15.000 € έως 400.000 €. Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2009, ενώ για την διαμόρφωσή του λαμβάνεται υπόψη ο κανόνας De Minimis.
Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση Πράσινος Τουρισμός θα διαρκέσειαπό την 20η Δεκεμβρίου 2010 έως την 31η Μαρτίου 2011 (ημερομηνία παράτασης).Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων Ξενοδοχείων, Camping και Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων, που  λειτουργούν πριν από 01.01.2009, σε όλη τη Χώρα.

Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις μπορούν να πετύχουν:

1. Μείωση λειτουργικού κόστους, μέσω εξοικονόμησης  ενέργειας, νερού και ολοκληρωμένης  διαχείρισης απορριμμάτων

2. Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών - Προσέλκυση νέων πελατών

3. Οικολογική πιστοποίηση

4. Ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης

5. Ενίσχυση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Οι προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) που δύναται  να χρηματοδοτηθούν, αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής  απόδοσης των κτιριακών  εγκαταστάσεων και  στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης νερού, στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων (στερεών και υγρών αποβλήτων), στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικά / ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών και μηχανολογικού εξοπλισμού, στην ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών, στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων και, τέλος, στην ενημέρωση και προβολή του περιβαλλοντικού «προφίλ» των επιδοτούμενων επιχειρήσεων.

Ο συνολικός  προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο μπορεί να κυμαίνεται  από €15.000 έως  €400.000. Η Δημόσια Χρηματοδότηση αποτελεί ποσοστό 40% του σχεδίου, με ειδική προσαύξηση επιπλέον 5% στις περιπτώσεις των μικρών νησιών (με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων). Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν προβλέπεται να τονώσουν τη δραστηριότητα των επιχειρηματιών του Τουρισμού και να βελτιώσουν το ποιοτικό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών.

Οι προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis.

Δεν υπάρχουν σχόλια: